Знаходження суми цифр цілого додатнього числа

Припустимо, що нам виявилась необхідність здійснити підрахунок суми цифр в цілому додатному числі, представленому в десятковій системі числення. Наприклад, в числі 3512 сума цифр дорівнює 11, що визначається за допомогою простого сумовування. Тобто, нам необхідно побудувати алгоритм, який буде виконувати дане сумування автоматично.

Відмітимо, що напростіший спосіб рішення задачі такого типу полягає у використанні операції цілочисельного ділення та обчислення залишку від цілочисельного ділення. Тобто, якщо ми візьмемо залишок від ділення вихідного числа на 10, то отримаємо наймолодшу цифру вихідного числа. Далі слід вихідне число розділити на 10 і знову обчислити залишок від ділення отриманого результату на 10. В результаті ми отримаємо цифру, розташовану в розряді десятків вихідного числа. Цей процес слід продовжувати до тих пір, поки результатом ділення на 10 не виявиться число нуль.

Далі, даний алгоритм реалізуємо у вигляді delphi-програми. Для цього, запустимо середовище програмування Delphi, створимо новий delphi-проект і на головній формі розмістимо два компоненти типу TEdit та один типу TButton.

Головне вікно delphi-проекту "Сума цифр"
Головне вікно delphi-проекту “Знаходження суми цифр числа”

На наступному кроці, скориставшись знайомим циклом з передумовою, на подію OnClick кнопки Button1 реалізуємо вище вказаний алгоритм для підрахунку суми цифр заданого числа.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
n, S, res: integer;
begin
// Присвоюємо значення заданого дотатнього цілого числа змінній n
n := StrToInt(Edit1.Text);
S := 0;
// Знаходимо суму цифр числа n
while (n > 0) do
begin
res := n mod 10;
S := S + res;
n := n div 10;
end;
// Виводимо суму цифр в компоненті Edit2
Edit2.Text := IntToStr(S);
end;

На останньому кроці, запустивши проект на виконання, провіримо правильність його роботи.

Сума цифр числа
Вивід результатів роботи програми “Знаходження суми цифр числа”

Скачати delphi-проект Знаходження суми цифр цілого додатнього числа, представленого в десятковій системі числення.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*