Розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Зейделя онлайн

Метод Зейделя є певною модифікацію методу простої ітерації, основна ідея якого полягає в тому, що при обчисленні (k + 1)-го наближення невідомої xi, враховуються вже обчислені (k + 1)-ші наближення невідомих x1, x2, x3,..., xi-1.